LAS pripravili svoje predloge za izvajanje CLLD v naslednjem programskem obdobju

 • 26 november 2020 |
 • velikost pisave

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 20. oktobra izvedlo e-posvet na temo izboljšanja izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju. Na podlagi zbranih informaciji smo pripravili usklajene predloge, ki bi po našem mnenju prispevali k boljšim rezultatom in olajšali delo vseh vpletenih akterjev. V pripravi predlogov je sodelovala večina LAS, 29 od 33 LAS, ki so člani DRSP. Z zbranimi predlogi smo še v oktobru seznanili KO CLLD in odgovorne organe upravljanja.

Komisija za izvajanje programa CLLD, ki deluje v okviru društva, je v drugi polovici leta izvedla analizo izvajanja programa CLLD v tem programskem obdobju, se udeležila različnih sestankov in posvetov ter na podlagi zbranih informacij pripravila izhodišča za tri ključna področja: organizacijska oblika LAS, LAS, kot posredniški organ ter poenostavitev izvajanja pristopa CLLD. Izhodišča je predstavila na e-posvetu, ki je potekal 20. 10. 2020, nato pa je več kot 50 udeležencev iz 29 lokalnih akcijskih skupin sprejelo stališče. Z zbranimi predlogi bomo seznanili KO CLLD in odgovorne organe upravljanja, saj smo mnenja, da bomo le s skupnim delom oblikovali ustrezno podlago za uspešno izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju.

Predstavitev predlogov za izvajanje CLLD v prihodnjem programskem obdobju na treh ključnih področjih:

 1. ORGANIZACIJSKA OBLIKA LAS V OBDOBJU 2021-2027

LAS so v tem programskem obdobju organizirani kot pogodbeno partnerstvo, v prejšnjem pa so bile dovoljene tudi druge oblike (društvo, zadruga,..). Večinsko mnenje je, da je potrebno nadaljevati v sedanji obliki organiziranosti z ureditvijo odnosov med vodilnim partnerjem in LAS.

Glavni zaključki posveta so:

 • LAS-i ostanejo organizirani kot pogodbeno partnerstvo;
 • Pogodbeno partnerstvo se brez prekinitve (oz. ponovne ustanovitve) izvaja tudi v obdobju 2021-2027;
 • Podrobneje je potrebno razmejiti odgovornosti med organi LAS in vodilnim partnerjem;
 • Ureditev razmerij naj še naprej opredeljuje partnerska pogodba in pogodba med LAS in vodilnim partnerjem, tako lahko LAS-i razmerja opredelijo glede na  značilnosti njihovega območja in partnerstva. Organi upravljanja morajo upoštevati pogodbena razmerja LAS/VP;
 1. LAS KOT POSREDNIŠKI ORGAN CLLD

Pri obravnavi predloga o prevzemu nalog posredniškega organa smo zasledovali naslednje cilje:

 • Skrajšati postopek obravnave in potrjevanja projektnih vlog.
 • Preprečiti finančno izčrpavanje vodilnih partnerjev v primeru težav (pritožbe, revizije,..).
 • LAS mora prvenstveno izvajati naloge razvojnika, animatorja in povezovalca v lokalnem okolju.

Obravnavali smo tri različne možnosti oziroma kombinacije prenosa nalog posredniškega organa na LAS in posledice teh prenosov:

 • LAS prevzame naloge posredniškega organa v celoti;
 • LAS prevzame naloge posredniškega organa v delnem obsegu;
 • LAS ne prevzame nalog posredniškega organa;

Več kot polovica LAS zagovarja prevzem dodatni odgovornosti pri izvajanju programa (LAS prevzame naloge posredniškega organa v delnem obsegu), vendar pod določenimi pogoji.

LAS bi izvajali naslednje naloge:

 • Objava javnih pozivov, administrativni, finančni in vsebinski pregled vlog ter vodenje vseh postopkov v skladu s prejetimi pravili na nivoju LAS;
 • Potrjevanje projektov na nivoju LAS, ki so za organe upravljanja obvezujoči;
 • Spremljanje projektov in odobritve morebitnih vsebinskih in finančnih sprememb;
 • Vnašanje zahtevkov v informacijske sisteme (e-kmetija, e-MA ipd);
 1. POENOSTAVITEV IZVAJANJA PRISTOPA CLLD

Pripravili smo širši nabor poenostavitev, s poudarkom na naslednjih vsebinah:

 • Poenotenje pravil pri izvajanju pristopa CLLD pri vseh strukturnih skladih, enotna aplikacija za vnos projektov in zahtevkov;
 • Poenostavitve v smeri pavšalnih vrednosti in standardnih stroškov pri vseh ukrepih CLLD;
 • Zagotoviti tekoče financiranje LAS – vodilnega partnerja med obema programskima obdobjema zaradi zagotavljanja kontinuitete dela LAS;
 • Poenostaviti pravila sofinanciranja vodilnega partnerja – izplačila na podlagi poročil o delu in doseganju rezultatov brez dokazovanja nastalih stroškov;
 • zagotoviti predfinanciranje projektov CLLD, brez bančnih garancij oz. drugih oblik finančnega zavarovanja;
 • Pri izvedbi projektov se bo potrebno skoncentrirati na doseganje rezultatov, ki so si jih deležniki s pripravo projekta zadali in ne toliko na tehnično – administrativne postopke;

Gradiva:

nazaj na vrh