Največja ovira za razvoj je pomanjkanje sodelovanja lokalnih prebivalcev in prevlada posameznikov

  • 15 junij 2023 |
  • velikost pisave

Rebound je mednarodni projekt (ERASMUS+) in temelji na akcijsko-raziskovalnem pristopu k spodbujanju prožnosti podeželskih skupnosti. Povezuje partnerji iz Irske, Portugalske, Slovenije in vseevropskega združenja AEIDL, njegov namen pa je razviti program usposabljanja in krepitve zmogljivosti na podeželju. V prvi fazi projekta so izvedli analizo inovativnih procesov in vzorcev, ki se nanašajo na prožnost podeželskih skupnosti po Evropi. 

V raziskovalnem poročilu so predstavljena spoznanja, zbrana s spletno anketo, v kateri so sodelovali predstavniki podeželskih skupnosti, občin in društev, vodilni partnerji in izvajalci projektov LEADER/CLLD, razvojniki, raziskovalci in odločevalci, poročilo pa temelji tudi na dodatnih osemnajstih intervjujih in štirih fokusnih skupinah.  

Raziskava ugotavlja, da procesa prožnosti ni mogoče preprosto in enoznačno opredeliti; prožnost kot proces tudi nima jasno opredeljenega časa trajanja. Naše sogovorke in sogovorci so prepoznali glavne dejavnike in spodbujevalce prožnosti podeželja:  

  1. animacijske dejavnosti in sodelovanje z lokalnimi prebivalci, 
  1. sprejemanje sprememb in nenehna krepitev zmogljivosti, 
  1. spodbudno odločevalsko okolje, ki upošteva posebnosti območij/skupnosti, in 
  1. dobro upravljanje (npr. participativna struktura) skupaj z aktivnim soupravljanjem lokalnih akterjev. 

Sodelujoči v raziskavi menijo, da sta največji oviri za prožnost: pomanjkanje sodelovanja lokalnih prebivalcev in prevlada posameznikov. Pri iskanju rešitev si naši sogovorniki želijo več podpore nacionalne ravni in opozarjajo na potrebo po bolj spodbudnem okolju na strani odločevalcev, ki bo pomagalo graditi prožnost podeželskih skupnosti tudi z zadostnimi finančnimi naložbami. Pristop LEADER/CLLD je splošno priznan kot razvojni pristop na ravni EU, ki lahko najbolje sistematično podpira podeželske skupnosti, da postajajo bolj prožne.  

Dokument v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini je na voljo tukaj: Zbirno poročilo o stanju in praksah na temo prožnosti podeželskih skupnosti.  

Ključno za reševanje izzivov

Najpomembnejši dejavniki pri spodbujanju odpornosti podeželja

summary report screenshot

nazaj na vrh