Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - EU institucije

Poročilo s prvega srečanja tematske skupine »Delovanje sedmih načel LEADER v praksi za vse LAS v okviru strateških načrtov SKP«

Marca 2022 je potekalo prvo srečanje tematske skupine »Delovanje sedmih načel LEADER v praksi za vse LAS v okviru strateških načrtov SKP«. Namen srečanja je bil vzpodbuditi debato in izmenjavo med člani skupine, za boljše razumevanje teh načel. V poročilu si preberite ključne teme debate TUKAJ.

Preberite več...

Evropsko računsko sodišče podalo dvom o koristih programa LEADER

Evropsko računsko sodišče objavilo Posebno poročilo 10/2022: S pobudo Leader in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, se spodbuja angažiranost na lokalni ravni, vendar o dodatnih koristih še ni zadostnih dokazov. V njem navaja, da je LEADER, ki se izvaja od leta 1991, pripomogel k angažiranosti na lokalni ravni. Hkrati poudari, da je njegov pristop drag, postopki odobritve pa počasni. Več kot desetletje po izvedbi prve revizije revizorji ugotavljajo, da ni veliko dokazov o tem, da bi koristi pristopa Leader odtehtale njegove stroške in tveganja. Sodišče Komisiji priporoča, naj celovito ovrednoti stroške in koristi pobude Leader in oceni pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Več v poročilu: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_10/SR_Leader_SL.pdf

Preberite več...

Celosten pristop za doseganje dolgoročne vizije podeželskih območjih do leta 2040

V novi izdaji revije za razvoj podeželja v Evropi »Rural Connections« je objavljen članek z naslovom »Združevanje evropskih sredstev za doseganje dolgoročne vizije podeželskih območij do leta 2040«, ki sta ga napisala Mate Štepec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, Nacionalna mreža za podeželje in Janja Jordan, predsednica LAS Posavje. V njem poudarita, da razvoj podeželja potrebuje skladen in celosten pristop. Združevanje različnih evropskih skladov ponuja priložnosti za vlaganje v infrastrukturo, tehnologijo in ljudi za odporna, vključujoča in uspešna podeželska območja.

Preberite več...

Evalvacija programa LEADER potrdila njegovo vlogo v EU

V študiji, ki jo je objavila Evropska Komisija navajajo, da program LEADER učinkovito razvija rešitve za socialne in ekonomske izzive podeželskih območjih. Študijo z imenom »Evalvacija vpliva programa LEADER na uravnotežen teritorialni razvoj« na 213 straneh, so napisali strokovnjaki iz Velike Britanije, Avstrije in Belgije, slovensko študijo primera pa sta pripravili prof. dr. Majda Černič Istenič, Biotehniška fakulteta, UL in mag. Vesna Erhart, Zavod EKOmeter. V njej ugotavljajo, da je LEADER najuspešnejši pri ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest, dodani vrednosti lokalnih izdelkov ter razvoju podjetništva. Kljub skromnim 7 % kmetijskega sklada (EKSRP) v Evropi ustvarja pomembne in učinkovite spremembe. Celotna študija je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Poročilo OECD: Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji - poglobljeni pregled politik

10. 2. 2022 je potekal dogodek, kjer so predstavili poročilo OECD Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji - poglobljeni pregled politik. Na dogodku so sodelujoči razpravljali o prednostih in izzivih slovenskega ekosistema socialnih podjetij ter izmenjali mnenja o možnostih njegovega razvoja, še posebej primernega institucionalnega okvira. Povzetek poročila v slovenščini si lahko preberete TUKAJ, celotno poročilo v angleščini pa je na voljo TUKAJ. V kolikor bi si radi ogledali posnetek dogodka, je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Brošura 25 navdušujočih projektov Rural Inspirational Award

RIA 2019 je bilo prvo EU tekmovanje dobrih praks razvoja podeželja, ki ga je organiziral ENRD (Evropska mreža za razvoj podeželja) v programskem obdobju 2014-2020. Namen natečaja je zlasti dvigniti prepoznavnost politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja k biogospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam ter spodbuditi izmenjavo znanja in povezovanje.

Preberite več...

Webminar: Proti renesansi podeželja: LEADER utira pot!

Sekretar Grupe de Bruges in koordinatorka enega od LEDER področij na Nizozemskem Bart Soldaat bo predstavil svoj pogled na LEADER oz. zdaj imenovani CLLD. Izhodišča: Samo novo ime ali tudi druge spremembe? Kako je CLLD pristop vključen v različnih državah članicah. Bo CLLD pristop učinkovit in bo presegel ovire pri pristopu LEADER? Bo peljal k prepotrebni renesansi podeželja? Webminar je eden od številnih brezplačnih 30 minutnih internetnih seminarjev pod imenom Can EU CAP it? Kdaj: 20. 10. 2015 od 12:00 do13:00 CET. Registracija: TUKAJ.

Preberite več...