Projekt Fitokmetije za razvoj učnih kmetij

  • 02 april 2021 |
  • velikost pisave

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu (UNM FZV) skupaj s tremi kmetijami in Vzgojno-izobraževalnim zavodom Višnja Gora v dveletnem projektu razvija model usposabljanja o zdravilnih rastlinah na učnih kmetijah. Namen projekta Fitokmetije, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je pridobivanje in prenos znanj pilotnim kmetijam za razvoj nove storitve didaktične kmetije za zeliščarstvo s poudarkom na ohranjanju okolja in uporabi zelišč v prehrani, s prepletom znanj s področja fitoterapije, ki nadgrajuje tradicionalni zdravilski pristop, ter oblikovanje možnosti za razvoj novih dopolnilnih dejavnosti na podeželju.

V okviru projekta se partnerske kmetije usposabljajo za izvajanje praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Fitoterapija, ki je akreditiran na UNM FZV kot prvi tovrstni študijski program v Sloveniji in je tudi med prvimi v Evropski uniji. Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Fitoterapija omogoča diplomantom formalno izobrazbo za izvajanje zdravilske dejavnosti, kar je novost v slovenskem prostoru. Študij zajema vse tiste zdravstvene vsebine, ki so po Zakonu o zdravilstvu pomembne za opravljanje zdravilske dejavnosti, poleg tega pa tudi družbeno-humanistične vsebine, ki prispevajo k razvoju tržne dejavnosti kmetije. Poleg rednega študija je razpisan tudi enoletni program vseživljenjskega učenja Osnove fitoterapije, ki daje strokovno referenco za opravljanje dejavnosti fitoterapije.

S projektnim delom in razvojem izobraževalnih programov na področju fitoterapije želimo prispevati k razvoju in ureditvi področja fitoterapije, ki ima v našem prostoru bogato tradicijo, ter širiti mrežo povezav z zainteresiranimi partnerji, ki delujejo na tem in sorodnih področjih. Zdravilne rastline v naravnem okolju so vrednota nacionalnega pomena, ki jo moramo ohranjati, krepiti ter spodbujati javno zavedanje, podporo in izobraževanje. Izoblikovani programi bodo tako javnosti pomagali spoznati tudi vrednost narave na biotsko pestrih kmetijah in dejavnosti, ki jih te kmetije gojijo. V okviru projekta so bile oblikovane številne konkretne pobude nadaljnjega razvoja tega področja, med drugim tudi sodelovanje z lokalnimi akcijskimi skupinami  pri novih projektnih pobudah in spodbujanje priložnosti za nastanek novih »zelenih delovnih mest« na podeželju. Fitoterapija namreč za slovensko podeželje predstavlja velik razvojni potencial tako na lokalni in regionalni kot državni ravni.

Foto: spletna stran kmetije Divji vrt, ki je partner v projektu in arhiv UNM FZVČlani partnerstva projekta Fitokmetije obrezana

divji vrt 2

divji vrt

nazaj na vrh